Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ11L,HETTNJ11M,HETTNJ11S,XHETTNJ11L,XHETTNJ11M,XHETTNJ11S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ12L,HETTNJ12M,HETTNJ12S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNJ14L,HETTNJ14M,HETTNJ14S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK18L,HETTNK18M,HETTNK18S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNK19L,HETTNK19M,HETTNK19S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S
Totality Noshock - Ski Helmets|HETTNM31L,HETTNM31M,HETTNM31S

TOTALITY NOSHOCK

HETTNM31S

Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Totality Noshock - Ski Helmets
Size Guide

SHRED. Totality Ski & Snowboard Helmet Size Chart

SIZE (Inches) S M L
Head Circumference 20 - 21 ¾     21 ¾ - 23 ¼ 23 ¼ - 24 ¾
 
SIZE (cm) S M L
Head Circumference 51-55 cm 55-59 cm 59-63 cm

HOW TO MEASURE YOUR HEAD TO SIZE FOR A SKI & SNOWBOARD HELMET

MEASUREMENT GUIDE

Use a tape measure to find your head circumference. You should measure from the mid of the forehead above the ears to the back of the head.

NOT THE RIGHT SIZE OR COLOR?

Don't worry, we provide FREE shipping on $/€100+ orders & FREE 100-day returns for all US & EU customers.

SIZE
COLOR
NIGHT FLASH
BLACK
GREY
DUSK FLASH
GREY/YELLOW
 • 🚚 Free shipping on all $100+ orders

  FREE SHIPPING ON ALL $100+ ORDERS

  For a limited time, shipping and returns are free on all orders of $100 or more in the Continental United States.

  Learn more

 • ✔️ Free 100 days returns on all orders

  Free 100 Days Returns on all Orders

  For a limited time returns are free for 100 days from the date of purchase in the Continental United States.

  Learn more

 • 🌎 You shop, we give back 1% to the Planet

  You shop, we give back 1% to the Planet

  We donate 1% of SHRED.'s global online sales to environmental initiatives. We support Protect Our Winters and its efforts to combat climate change and educate the public about its effects.

  Learn more

Free Delivery Over €100 Free Delivery Over $100
100% Secure Payment 100% Secure Payment
American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

 • Description
 • Features
 • Tech Specs
 • Product Info
 • Technology

Description

Are you searching for a lightweight yet extremely durable hard shell ski and snowboard helmet that offers a superior fit and comfort and features unrivaled technology to address both rotational and linear energy absorption? Then the Totality NoShock is the perfect choice. Its SMART IMPACT PROTECTION SYSTEM™ pairs SHRED.'s ROTATIONAL ENERGY SYSTEM™ (RES)—which is the lightest and thinnest solution for addressing rotational forces—with the helmet’s integrated honeycomb-cone-structured SLYTECH™ SHOCK ABSORPTION to create an unparalleled synergy for combating linear and multi-directional forces. The Totality NoShock gives you the confidence you need to reach the next level, feel like a pro, and have fun.

Inside the box | 1 SHRED. Totality NoShock helmet | 1 SHRED. soft helmet bag

Features

 • SHRED. ROTATIONAL ENERGY SYSTEM™ | Patent-pending technology that manages the effects of rotational accelerations to the head on impact by allowing a relative movement between the helmet and the head through the use of ultra-thin, multi-directional absorption units made with an elastic layer.
 • SLYTECH™ SHOCK ABSORPTION | A patented honeycomb cone structure made of SLYTECH™ Foam is integrated into the EPS impact absorption element to allow impact energy to dissipate in multiple directions for optimal safety.
 • XT2® | Anti-microbial technology that uses silver to provide permanent odor protection.
 • VENTILATION | Strategic vent system to channel warm air from the goggles and the front of the helmet to its back, preventing goggles from fogging and the head from sweating.
 • SL CHIN GUARD | Fully compatible with SHRED. Soft-Ear Chin Guards.

Tech Specs

 • CONSTRUCTION | Hard Shell | Integrated SLYTECH™ NOSHOCK honeycomb | 12 vents
 • SAFETY STANDARDS | EN1077B (Europe snow) | ASTMF2040 (USA snow)
 • MATERIAL | SHRED. Shield toughened ABS | Super Light EPS | SLYTECH™ proprietary foam
 • WEIGHT | 460 g [Size S]
 • Multiple patents pending | No helmet can protect against all foreseeable impacts, accidents, and concussions. For more information please refer to the User Manual that comes with every helmet

Product InfoTechnology


OUR COMMITMENT TO QUALITY

OUR COMMITMENT TO QUALITY

Our products blend sophisticated materials, fresh technology, and exceptional engineering. And thanks to their unrivaled craftsmanship and deep commitment to quality, they’re built to last. Learn more.

WE GIVE BACK

WE GIVE BACK

We donate 1% of SHRED.'s global online sales to environmental initiatives. We support Protect Our Winters and its efforts to combat climate change and educate the public about its effects. Learn more.